Jdi na obsah Jdi na menu

Něco o rebalancingu a jak s ním pracuji

 1. Co je rebalancing?

Rabalancing je masérská a terapeutická metoda založená na dynamické práci s tělem. Základem práce je laskavý, citlivý dotek a celková vnímavost a přítomnost maséra či terapeuta. Ten má v zásobě širokou škálu masérských technik a terapeutických postupů a metod, jež používá vždy individuálně na základě nacítění momentálního rozpoložení klienta, naladění se na vlastní intuici i na klientovo téma, s nímž na sezení přišel. Podstatná je zde rovněž aktivní účast klienta.

Rebalancing znamená v překladu návrat do vědomé rovnováhy. V principu to znamená uvádění protikladných prvků v životě do vzájemné dynamické souvztažnosti směřující k rovnováze. Pracuje se skutečností, že každé téma v našem životě blíže souvisí s určitými částmi našeho těla. Pro příklad mohu uvést kontrolu a odevzdání - dva protikladné prvky, přístupy, postoje. Každý z nás je pravděpodobně více či méně zaměřen pouze na jeden aspekt - buď máme nutkání mít neustále vše a všechny pod kontrolou, nebo se všem a všemu příliš odevzdáváme. To se může dít v různých intenzitách od jemných nuancí až po vyhraněné extrémy. Skrze hlubší seznámení se s vlastním tělem a následně s příčinami naší nerovnováhy prostřednictvím hlubokého uvolnění jak na fyzické úrovni - skrze uvolnění svalů, kloubů a vazů, tak na úrovních hlubších jako je mentální a emocionální skrze citlivou a vědomou práci s bloky a traumaty, dochází k vědomému oživení a prožívání obou principů a jejich souvztažností. V našem případě kontroly a odevzdání se na fyzické úrovni budeme pravděpodobně věnovat oblasti pánve, popřípadě ramen. Cílem pak je v praktickém životě najít pro obě části vhodné pole vyjádření a realizace. Život se tím stává mnohem živější, plnější, dynamičtější, stává se skutečně vášnivým tancem. To je jeden ze snad nekonečného množství témat, s nimiž klient může na sezení rebalancingu přijít, či je tam objevit.

 

wellness-285590__340.jpg

 

  2. Jak s rebalancingem pracuji?

Základí strukturou, se kterou pracuji je mnohými zkušenostmi mých učitelů i mně samotného ověřený systém deseti-sezení. V nich je možno se komplexně seznámit se svým tělem i se všemi aktuálními tématy v životě a s jejich souvztažnostmi s určitými tělesnými partiemi. V rovnováze k ověřené struktuře dávám prostor vlastnímu nacítění klienta, takže pořadí, počet ani intervaly mezi jednotlivými sezeními nejsou neměnné. Je možno absolvovat i pouze jedno sezení zaměřené na momentálně aktuální téma, dle zkušeností je však účinek při absolvování více sezení či celé série podstatně vyšší.

Prvním základím předpokladem pro smysluplné sezení je vytvoření a udržení bezpečného a chráněného prostoru, v němž se klient může uvolnit a s důvěrou věnovat sám sobě.

První fází sezení bývá rozhovor, během něhož klient nachází nebo vylaďuje hlavní téma sezení a případné souvislosti, jichž si je vědom.

Následně mohu použít metodu čtení těla, kterou mohu klientovi pomocí zpětné vazby více ozřejmit další skutečnosti s daným tématem související. Pro přiblížení můžeme vzít příklad tématu kontroly a odevzdání. Uvidím li zaťatou, úzkou a staženou pánev či hranatá, nepohyblivá ramena, pravděpodobně to bude naznačovat převahu přílišné kontroly v životě.

V následné masáži se budeme věnovat jedné z těchto částí, dle vlastního nacítění klienta, přičemž vždy dávám danou část těla i v masáži do souvislosti s ostatními částmi - i tady platí, a u těla jako naší základny v životě především, že vše souvisí se vším.

Mezi mé techniky a postupy patří mobilizace kloubů a vazů, hluboká a intenzivní práce s uvolňováním jednotlivých svalových skupin, vědomá práce s dechem, kraniosakrální prvky, masáž reflexních zón, hlasový dialog a především již zmiňovaný laskavý a vnímavý dotek.

Při sezení dochází často následkem uvolnění a procítění zablokovaných částí těla k spontánnímu prožitku dlouho potlačovaných emocí. Zpravidla má toto potlačování počátky v našem raném věku a skrze trpělivou a citlivou práci je možno se dostat až k prožitku prvotní situace a k jejímu doprožití, což bývá důležitý krok ke změně celého vzorce stále se opakujícíno potlačování určité emoce. Jednoduše řečeno si v chráněném a bezpečném prostředí dovolí žít to, co mu kdysi dávno z určitých důvodů nebylo dovoleno či bylo zakázáno. Během takových prožitků klienti doslova rozkvétají, uvolňuje se v nich velké množství vitální životní energie, jíž si nevědomě mnohdy po douhá léta i desetiletí odpírali.

Věnuji velkou pozornost tomu, aby klient během sezení zacházel do takové hloubky , která je pro něj v dané chvíli přijatelná - 'stravitelná', aby ze sezení odcházel ucelený a aby prožitky ze sezení byl schopen integrovat v běžném životě.

Doplňkovou a podpůrnou aktivitou k jednotlivým sezením i celé sérii mohou být Oshovy dynamické meditace či spontánní tanec, jejichž lekce již několik let vedu.

Na závěr můžu jen dodat, že žádná slova nenahradí osobní zkušenost, jste proto srdečně zváni...

relaxation-2988669__340.jpg